Wie zijn wij?

De SHS werd in 1903 opgericht en vierde op 1 november 2003 het 100-jarig jubileum. De SHS bestaat uit 4 scholen, met in totaal ruim 1200 leerlingen. Deze scholen vallen allemaal onder het bestuur Onderwijsgroep GAVE (SHS) in Veenendaal.

De naam, grondslag en de doelstelling zijn vastgelegd in de eerste drie artikelen van de statuten.

Artikel 1 (naam)
De stichting draagt de naam: Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs en is gevestigd te Veenendaal.

Artikel 2 (grondslag)
De grondslag der stichting is de Heilige Schrift als Gods Woord opgevat naar de drie formulieren (volgens de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-1619) te weten de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordse leerregels.

Artikel 3 (doelstelling)
De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van Hervormde scholen voor basisonderwijs op Gereformeerde grondslag, alsmede in andere stichtingen of verenigingen van Christelijke Scholen in samenwerkingsverbanden