Medezeggenschap (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de GAVE scholen (SHS) in Veenendaal bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf scholen. Elke school wordt vertegenwoordig door een ouder en een leerkracht. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door de leden van de MR van de betreffende school. De GMR komt elk schooljaar ongeveer 5x bij elkaar.

In de GMR kunnen alle onderwerpen aan de orde komen die meer dan één school raken. Dit betreft zowel onderwijs-inhoudelijke als meer organisatorische onderwerpen. Als de GMR dat wil, kan zij (gevraagd of ongevraagd) voorstellen doen aan het bestuur van de GAVE scholen of haar mening geven over zaken die bij meerdere scholen spelen. Er is regelmatig overleg tussen de GMR en het bestuur van de GAVE scholen. 

Ouders kunnen naast de MR van de eigen school ook de GMR benaderen. Wij zijn bereikbaar per mail op gmr@gavescholen.nl

Peter Ditewig (voorzitter)
Willeke Wijnen (secretaris)