GMR

 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen van SHS-Veenendaal

Alle scholen van de SHS-Veenendaal hebben een medezeggenschapsraad (MR). Twee leden uit elke MR overleggen over bovenschoolse onderwerpen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR wordt rechtstreeks gekozen door de leden van de MR van elke school; elke school vaardigt een personeelslid en een ouder (beiden lid MR) af naar de GMR. De GMR komt elk schooljaar ongeveer 5x bij elkaar.

In de GMR kunnen alle onderwerpen aan de orde komen die meer dan één school raken. Dit betreft zowel onderwijs-inhoudelijke als meer organisatorische onderwerpen. Als de GMR dat wil, kan zij (gevraagd of ongevraagd) voorstellen doen aan het bestuur van de SHS of haar mening geven over zaken die bij meerdere scholen spelen. Om die reden is er regelmatig overleg tussen GMR en het SHS-bestuur. Om dit overleg goed te laten verlopen, krijgt de GMR relevante informatie doorgegeven vanuit het bestuur.

In sommige gevallen kan nieuw of gewijzigd beleid van de SHS alleen worden uitgevoerd, nadat de GMR daarmee heeft ingestemd.

Ouders kunnen naast de MR van de eigen school ook de GMR benaderen met vragen. Ook kan de GMR zelf informatie inwinnen bij ouders; dit vanzelfsprekend in overleg met het bestuur.

Bij het bureau van de SHS kan het reglement voor de GMR worden opgevraagd.